Ryzyko

Zarządzanie ryzykiem

 
Zarządzanie ryzykiem staje się działaniem powszechnym. Zarządzamy ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, jakości, BHP, a BPMRail umożliwia pełną integrację tych działań.

Ocena ryzyka w BPM Rail obejmuje:


- Analizę  procesów związanych z działalnością Spółki
- Identyfikację potencjalnych zagrożeń
- Określenie ryzyka
- Wdrażanie odpowiednich środków kontroli i zapobiegawczych
- Weryfikacja skuteczności podjętych środków kontroli i działań zapobiegawczych
- Zarządzanie incydentem

Wyniki przeprowadzonych analiz służą jako podstawa do wprowadzenia w poszczególnych procesach zmian, mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeń określonych jako zagrożenia krytyczne. 

Jeśli nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie przyczyn powstawania zagrożenia, należy podjąć działania w celu zwiększenia możliwości ich wykrywania lub zmniejszenia negatywnych skutków ich wystąpienia. 

Działania naprawcze zaproponowane w trakcie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka metodą FMEA stanowią dane wejściowe do Programu Poprawy Bezpieczeństwa. 
 

Analiza  procesów związanych z działalnością Spółki


Celem etapu jest określenie ryzyka operacyjnego w branży kolejowej. Bardzo pomocna jest tu identyfikacja procesu i jego zmapowanie w systemie celem lepszego zrozumienia logiki działań.
 
Identyfikację potencjalnych zagrożeń
 
System umożliwia prowadzenie rejestru zagrożeń w powiązaniu z obszarami działalności.

Określenie ryzyka


Czyli jego ocenę poprzez pryzmat prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia. System umożliwia określenie w skali 1 – 10 czynników wpływających na zagrożenie w branży kolejowej poprzez określenie:


- prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia (możliwość wystąpienia zagrożenia),
- prawdopodobieństwa wykrycia zagrożenia,
- skutku zagrożenia (dla poziomu bezpieczeństwa kolejowego)   

Wdrażanie odpowiednich środków kontroli i zapobiegawczych


W przypadku, gdy ryzyko znajduję się w klasie 3 należy niezwłocznie podjąć odpowiednie środki kontroli procesu w celu wyeliminowanie zagrożenia lub usunięcia skutków danego zagrożenia.
Natomiast, jeżeli ryzyko R znajduje się w klasie 2 należy podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze, w celu zapobiegnięcia wystąpienia potencjalnego zagrożenia.

System umożliwia stworzenie KRI (mierników ryzyka) oraz planu działań.

Weryfikacja skuteczności środków kontroli i zapobiegawczych


Realizacja zalecanych działań „naprawczych” powinna być ciągle nadzorowana, a ich efekty poddawane weryfikacji według metody FMEA. Cały ten proces jest zautomatyzowany w systemie..

Zarządzanie incydentem


W przypadku materializacji ryzyka, czyli wystąpienia incydentu, system wspiera rejestrowanie incydentu i planowanie działań z nim związanych. W systemie możemy nadzorować cały proces postępowania z incydentem.  
Copyright ©2016 BPMrail, All Rights Reserved.