Workflow

W celu zapewnienia efektywnych i stabilnych rozwiązań informatycznych, gwarantujących wdrożenie i utrzymanie przepływu pracy „Workflow”, nasze oprogramowanie wykorzystuje platformę internetową umożliwiającą tym samym:

 • stworzenie bazy odpowiedzialności wraz ze strukturą organizacyjną i strukturą funkcjonalną działania systemu zarządzania,
 • określanie i realizację obiegów dokumentacji i zadań w organizacji,
 • opracowanie i udostępnienie wyznaczonych celów strategicznych oraz przypisanych dla nich zadań wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację,
 • opracowanie i udostępnienie mapy procesów,
 • planowanie audytów wewnętrznych,
 • budowanie strategii organizacji,
 • planowanie i nadzór nad projektami,
 • zgłaszanie urlopów i zastępstw,
 • rejestrowanie incydentów bezpieczeństwa,
 • prowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie ewidencji wypadków i chorób zawodowych na stanowiskach pracy,
 • utworzenie biblioteki dokumentów i wielu innych funkcji.

Workflow w chmurze!

Oprogramowanie Veradesk dzięki zastosowaniu zarządzania w chmurze jest dostępne dla użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej, co umożliwia bieżącą komunikację. Workflow w chmurze jest obecnie najskuteczniejszym narzędziem zarządzania organizacją. Wykorzystanie predefiniowanych procesów postępowania w połączeniu z ich dostępnością z dowolnego miejsca poprzez internet stanowi duży czynnik przewagi konkurencyjnej.

 

Zastosowanie oprogramowania Veradesk podnosi efektywność przepływu racy. Nie ma konieczności zastanawiania się, komu powierzyć dane zadanie. System Workflow wskaże odpowiednią osobę na podstawie struktury organizacyjnej. System Veradesk stanowi kolejny poziom zarządzania procesami biznesowymi, przenosząc je do chmury i zapewniając ich automatyzację.

Oprogramowanie Veradesk umożliwa realizację takich procesów, jak:

 • Audyt i kontrola wewnętrzna – planowanie, raportowanie i komunikacja w ramach audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej. Moduł pozwala zarządzać zaleceniami poaudytowymi.
 • Zarządzanie przez cele – MBO, możliwość przypisywania celów do procesów i projektów. Definiowanie celu w postaci wartości dopuszczalnych i niedopuszczalnych oraz miernika celu. Ewaluacja celu i podejmowanie działań doskonalących i zapobiegawczych. Raportowanie.
 • Bezpieczeństwo informacji – klasyfikacja informacji, analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji, plan postępowania z ryzykiem, zarządzanie incydentem i doskonalenie.
 • Korespondencja wewnętrzna – obieg korespondencji / spraw wewnątrz organizacji.
 • Zatwierdzenie dokumentacji wewnętrznej – proces legislacji aktów prawa wewnętrznego (wnioskowanie, projektowanie, akceptacje, wdrożenie, analiza zapoznania)
 • Zarządzanie projektami – harmonogramowanie, wyznaczanie zadań, raportowanie, ryzyko projektowe.
 • Urlopy i zastępstwa – zgłaszanie wniosku o nieobecność, akceptacja, zastępstwa, rejestry.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – ocena ryzyka na stanowisku pracy, zgłaszanie zagrożeń, wyznaczanie kontroli czynników szkodliwych, budowanie rejestru wymagań prawnych z zakresu BHP, rejestracja wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Zarządzania środowiskowe – analiza aspektów środowiskowych, określenie opłat środowiskowych.
 • Zgłoszenie potrzeb e-learningu – określanie potrzeb szkoleniowych.

Główne funkcjonalności:

 • Procesy umożliwiają tworzenie struktury łańcucha wartości dodanej dla organizacji.
 • Procesy są wiązane z ryzykiem i celami, nie są niezależnymi tworami.
 • Ustalenie ścieżki przebiegu procesu– zdefiniowanie osoby odpowiedzialnej za całość procedury oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy
 • Określenie zadań, jakie mają być wykonane na każdym z etapów – system za pomocą wbudowanych powiadomień będzie informował użytkownika jakie czynności ma wykonać
 • Możliwość określenia przedziału czasowego na wykonanie danego zadania.

Korzyści z zastosowania oprogramowania Workflow:

 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych wynikami funkcjonowania organizacji.
 • Identyfikacja czynników istotnych dla organizacji, które wpływają na zdolność organizacji do zapewnienia produktów i usług spełniających odpowiednie wymagania a także takie, które mogą oddziaływać na zwiększenie zadowolenia klienta.
 • Sprawniejsze odszukiwanie działań, które nie przynoszą wartości dodanej dla organizacji.
 • Budowanie wiedzy organizacji, ponieważ nie jest ona tylko jednym z głównych zasobów organizacji, ale również stanowi podstawę przy określaniu strategicznych elementów, takich jak: misja, wizja, cele, plany i strategie.
 • Pozwala zarządzać zmianą w organizacji na poszczególnych fazach: wyparcia, oporu, próby i adaptacji.
 • Prowadzenie procesów zgodnie z najlepszymi metodykami zarządzania.
 • Weryfikacja postępowania w danej chwili, a nie po zakończeniu działań.
 • Automatyzacja przesyłu danych.
 • Prowadzenie repozytorium wyników procesów realizowanych za pomocą Workflow.
 • Raportowanie wyników.
 • Bezpieczeństwo przechowywania danych.
 • Skrócenie czasu pomiędzy przekazywaniem dokumentacji i zadań.
 • Tworzenie przyjaznego miejsca pracy.
 • Wsparcie informatyzacji organizacji.
 • Zwiększenie elastyczności na zmiany zewnętrzne.